Parkreglement Buitenbanen Tennisvereniging Hoorn

 1. Gerechtigd om op de buitenbanen te spelen zijn:
  • ieder die lid is van TPVH en in het bezit van een geldig spelerspasje
  • introducés (onder voorwaarden, zie punt 17)
 2. Alle parkgerechtigden dienen zich te houden aan dit parkreglement. Overtreding ervan kan beëindiging van het speelrecht tot gevolg hebben zonder dat men aanspraak kan doen gelden op restitutie van reeds betaalde contributie.
 3. Het gebruik van de banen is alleen toegestaan in gebrui­kelijke tenniskleding.
 4. Men dient de banen te betreden met correct schoeisel. Tennisschoenen met een sterk profiel zijn niet toegestaan op de buitenbanen.
 5. De speelgerechtigden dienen zorgvuldig om te gaan met alles wat op of aan het sportcomplex behoort: afraste­ringen, banken, meubilair, beplanting, netten, sleepnet­ten, enz.
 6. Huisdieren dienen te worden aangelijnd.
 7. Uitgezonderd deelnemers aan trainingen, competities, toernooien e.d. dienen alle speelgerechtigden gebruik te maken van het baanreserveringssysteem.
 8. Men heeft het recht tot spelen als met behulp van de ledenpas de baanreserveringscomputer heeft aangegeven welke baan voor jou is gereserveerd.
 9. Zolang het sportcentrum voor spelers is geopend kan men van de baanreserveringscomputer gebruik maken. De speelduur voor enkelspel is 45 minuten en voor dubbelspel 60 minuten. Je mag op dezelfde baan doorspelen als er geen reservering na je volgt.
 10. De computer geeft je baan en je begintijd aan. Als het tijd is ga je naar de baan en meldt dat de speeltijd van de dan spelende leden verstreken is. Deze dienen eerst de baan te slepen waarna de baan weer bespeeld kan worden.
 11. Een reservering van een baan is pas geldig als ALLE pasjes door de computer zijn gehaald.
 12. Bij drukte worden de spelers van een enkelspel geacht eventueel wachten­den uit te nodigen tot het spelen van dubbelspel.
 13. In het geval er competities, lessen, trainingen, toernooien plaatsvinden zullen er, alleen indien mogelijk, banen gereserveerd blijven voor vrijspe­len.
 14. De leden worden geacht kennis te nemen van competities en toernooien op het Sportcentrum in verband met mogelijke beperkingen van het aantal vrij te bespelen banen. De data hiervan staan vermeld in de activiteitenkalender op de website www.tpvhoorn.nl.
 15. De buitenbanen zijn genummerd van 1 t/m 7.
 16. Tot 20:30 uur kunnen junioren t/m 15 jaar en jong/oud combinatie met een jeugdlid t/m 15 jaar gebruik maken van alle banen, maar kunnen er vanaf 20.30 uur onmiddellijk worden afgehaald seniorleden. Dit zonder dat  op deze baan de drie kwartier eerst uitgespeeld mag worden alvorens gereserveerd te kunnen worden door seniorleden.
 17. Ten aanzien van het introduceren van niet-leden is de volgende regeling opgesteld:
  1. Ieder lid van TVH kan een niet-lid introduceren: er kunnen dus nooit meer introducés dan leden op de baan staan.
  2. De introductie is alleen overdag mogelijk tot 18.00 uur en niet op de dagen van competitie en toernooien.
  3. De kosten per introductie bedragen €6,00 per uur. Deze kosten dienen vooraf te worden voldaan aan de balie / bar van het sportcentrum of via de ClubApp.
 18. Alle bezoekers van het Sportcentrum zijn verplicht de aanwij­zingen van bestuursleden en medewerkers van het Sportcentrum met betrekking tot dit reglement op te volgen.
 19. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het Bestuur.

Gebruik binnenbanen:
TVH leden kunnen tegen een gereduceerd tarief gebruik maken van de binnenbanen tijdens het zomerseizoen in de volgende periode: 1 april tot 30 september. Op vertoon van de ledenpassen betalen zij € 6,- per uur per baan. Het introduceren van niet-leden op de binnenbanen kost € 6,- extra.

Er kan niet van te voren gereserveerd worden door leden! Reserveren kan alleen persoonlijk aan de balie van het Sportcentrum als alle spelers aanwezig zijn met het doel direct te willen spelen.

Bij regen is elke gebruiker van de buitenbanen gelijk en mogen TVH leden (indien beschikbaar) binnen een baan huren voor 6 euro per baan.


Versie 5, mei 2022
© 2023 Tennis & Padel Vereniging Hoorn

Hoofdsponsor Tennis

Bouchier Sport 2000

Hoofdsponsor Padel

Neem contact op voor meer informatie

TPV Hoorn social:

Padel Hoorn social: